Interdata BV

gevestigd te Haarlem

Algemene leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,alle door ons gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen. Interdata wordt in deze voorwaarden aangeduid als 'wij', en haar wederpartij als cliënt.

2. Al onze aanbiedingen - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door cliënt van de aanbieding. Herroeping na aanvaarding door cliënt zal onverwijld dienen te geschieden.

3. Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend, indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Levering

1. Wij zullen de zaken van elke verkoopovereenkomst aan cliënt leveren vanuit ons magazijn. Ongeacht het bepaalde in artikel 6, zijn de goederen vanaf levering voor rekening en risico van cliënt.

2 Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Elke deellevering is als een zelfstandige levering te beschouwen. Kosten voor de verzending van deelleveringen zijn voor Interdata.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van cliënt, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.

4. Indien de noodzaak bestaat dat de cliënt zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de cliënt ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verstrekken en voorts alle overige gewenste medewerking verlenen.

5. Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de noodzakelijke gegevens, apparatuur en/of materialen niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter onze beschikking staan of indien de cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot opschorting van de overeenkomst en het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 3. Reclames

1. Alle reclames moeten schriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen ons terzake van die gebreken vervalt.

2. Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 4. Prijzen

1 De door partijen overeengekomen prijzen zijn richtprijzen die gebaseerd zijn op ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren, exclusief omzet- en andere belastingen.

Artikel 5. Levertijd

1. De door ons opgegeven of overeengekomen levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen.

2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. Alleen na schriftelijk overleg is cliënt gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren. In geen geval is cliënt gerechtigd op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 6. Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na aflevering te geschieden zonder korting. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van cliënt.

2 Bij te late betaling zijn wij gerechtigd cliënt vanaf de factuurdatum rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag op basis van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend.

3. Alle kosten, na ingebrekenstelling, vallende op de inning van het door cliënt verschuldigde komen voor rekening van cliënt.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan cliënt geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle bedragen die cliënt aan ons verschuldigd is zijn voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Wij en personen werkzaam in onze opdracht ter uitvoering van onze overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door cliënt aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

2. Cliënt vrijwaart ons en de in het vorige lid bedoelde personen voor aanspraken van derden waartegenover wij ons niet op de onderhavige voorwaarden kunnen beroepen.

3. Onze aansprakelijkheid zal te alle tijde beperkt blijven tot het aan cliënt in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 9. Overmacht

1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

Artikel 10. Diverse bepalingen

1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.